Algemene voorwaarden

Artikel 1: Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op alle rechtsverhoudinqen tussen de klant en Campro d.i. aldus en o.m. op alle offertes, bestellingen, verkopen, leveringen, Installaties, verhuringen, tussenkomsten en daaraan gerelateerde diensten en prestaties. Er kan enkel op schriftelijke wijze van deze algemene voorwaarden worden afgeweken. Deze algemene voorwaarden primeren altijd en vinden aldus altijd en exclusief toepassing.
Artikel 2: De offertes van Campro hebben enkel een indicatieve waarde, de opgegeven prijzen zijn volstrekt vrijblijvend tenzij anders vermeld. De prijzen worden berekend, rekening houdende met normale omstandigheden en zijn o.m. gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens. Indien deze gegevens onvolledige of onjuiste blijken te zijn valt de gebeurlijk daaruit voortspruitende meerprijs ten laste van de klant. Een bindende overeenkomst met vaste prijs komt uitsluitend tot stand door het ondertekenen van een afzonderlijke overeenkomst tussen de klant en Campro, overeenkomst dewelke mogelijk bijzondere bepalingen kan bevatten dewelke in voorkomend geval primeren. Deze overeenkomst dient alle wederzijds opgenomen verbintenissen te bevatten, niets uitgezonderd. Indien de klant wenst dat aan bepaalde al dan niet wettelijk dwingende normen en/of voorschriften dient te worden voldaan dan dient zulks door de klant uitdrukkelijk d.i. schriftelijk te worden vermeld bij gebreke waaraan Campro nooit aansprakelijk kan worden gesteld.
Artikel 3: Bestellingen door de klant geplaatst en door Campro aanvaard moeten binnen de afgesproken termijn worden afgenomen. Indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt, ook niet na daartoe per schrijven uitgaande van Campro te zijn aangemaand, is Campro gerechtigd om, ofwel, de overeenkomst als van rechtswege d.i. automatisch als ontbonden ten nadele van de klant te aanzien, ofwel de uitvoering in natura van de overeenkomst te vorderen. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst blijft de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan Campro, gelijk aan 25 van de totale kostprijs van de bestelling exclusief BTW, onverminderd het recht van Campro om een hogere schadevergoeding te vorderen zo de werkelijke door haar geleden schade hoger zou liggen.
Artikel 4: De leverings- en uitvoeringsdata worden door Campro enkel ter inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij uitdrukkelijk d.i. schriftelijk anders overeengekomen. Geen enkele vertraging in hoofde van Campro kan aanleiding geven, noch tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding. In geval van overmacht is Campro ontlast van haar verplichtingen. Voor de levering en/of uitvoering van haar verbintenissen zal Campro de klant verwittigen, de klant dient vervolgens de levering en/of de uitvoering mogelijk te maken, op straffe van een schadevergoeding.
Artikel 5: Normaliter zal Campro 50% van de overeengekomen prijs factureren na sluiting van de overeenkomst. Het saldo zal gefactureerd worden na uitvoering van de door Campro opgenomen verbintenissen en uiterlijk zes maanden na sluiting van de overeenkomst, ongeacht de stand van de uitvoering van de overeenkomst. Bij werken die in verschillende fasen dienen te gebeuren behoudt de Campro zich het recht voor om, in afwijking van voormeld lid, tussentijdse facturen uit te schrijven
Artikel 6: De levering van door de klant aangekochte goederen geschiedt af magazijn behoudens andersluidend geschreven akkoord. Ingeval van levering van goederen door Campro worden deze na verkoop bewaard en vervoerd op kosten en op risico van de klant.
Artikel 7: Alle vergoedingen die betrekking hebben op periodieke contracten voor onderhoud, huur, telebewaking, interventie na alarm e.d. worden gekoppeld aan de SOPA-index (S waarde), éénmaal per jaar op de vervaldatum van de overeenkomst.
Artikel 8: Voor zichtbare gebreken dient door de klant onmiddellijk en schriftelijk te worden geprotesteerd. Voor verborgen gebreken dient de klant schriftelijk per aangetekend schrijven te protesteren binnen de acht werkdagen nadat het gebrek aan het licht kwam. Iedere klacht die toekomt buiten deze termijn is laattijdig en niet gegrond. Gegrond bevonden klachten verplichten Campro enkel en maximaal tot het vervangen van de niet - conforme goederen of tot het uitvoeren van herstellings-dan wel aanpassingswerken, zonder dat de klant recht heeft op welkdanige schadevergoeding dan ook. Onder geen enkel beding geeft het formuleren van een klacht de klant het recht om betaling van de facturen - zelfs gedeeltelijk - te schorsen.
Artikel 9: Campro behoudt de uitsluitende eigendom van de door haar geleverde goederen en wel tot op het ogenblik van de integrale betaling van de facturatie. De klant heeft derhalve en tot dan niet het recht de nog niet integraal betaalde goederen te vervreemden en/of met zakelijke zekerheden te bezwaren. Ingeval van kennelijk onvermogen of faillissement zullen niet - betaalde goederen door Campro mogen worden teruggenomen waar deze zich ook bevinden.
Artikel 10: De facturen van Campro zijn steeds contant betaalbaar tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ingeval van niet integrale betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een schadebeding van 15% met een minimum van 125,00€. Bovendien wordt factuurbedrag verhoogd met een verwijlinterest van 12% per jaar vanaf de vervaldag tot de datum van integrale betaling. Enige vorm van wanbetaling in hoofde van de klant brengt van rechtswege d.i. automatisch met zich mee dat alle andere schulden onmiddellijk opeisbaar worden, daarenboven heeft Campro in voorkomend geval het recht de lopende overeenkomsten éénzijdig op te zeggen middels een aangetekend schrijven en om, gebeurlijk, een gepaste schadevergoeding van de klant te vorderen.
Artikel 11: Campro kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige oproeping en/of tussenkomst van hulpdiensten, om welke reden dan ook.
Artikel 12: Campro verleent een garantie op de door haar verkochte en geleverde materialen dewelke identiek is aan de garantie dewelke haar eigen leverancier verleent, met dien verstande dat deze garantie nooit langer dan twee jaar kan gelden. Op geleverde diensten wordt één jaar garantie verleend. De klant kan zich niet beroepen op enige garantieverplichting in hoofde van Campro indien niet alle door de klant verschuldigde bedragen voldaan werden.
Artikel 13: Campro heeft ter dekking van haar burgerlijke aansprakelijkheid verzekeringscontracten afgesloten en indien de klant zulks wenst kan deze dienaangaande en op eerste verzoek de gewilde informatie bekomen.
Artikel 14: Specifiek voor nieuwbouw, verbouwingen, e.d. : Campro dient uiterlijk twintig dagen vóór aanvatting der werken te worden verwittigd van volgende feiten:
(a) datum waarop de leidingen kunnen gelegd worden, zulks vóór aanvang van eventuele chape-, uitvulling-, bezetting- en/of bestratingswerken,
(b) datum waarop de magneetcontacten in de ramen/deuren kunnen geplaatst worden, dit vóór aanvang van eventuele chape-, uitvulling- en/of bezettingswerken,
(c) datum waarop de afwerking van het systeem kan gebeuren, dit vóór aanvang van eventuele schilder- en/ol behangwerken,
(d) datum waarop de indienststelling en de oplevering van het geleverde kan gebeuren, hetgeen enkel kan bij een constante stroomvoorziening en de aanwezigheid van een analoge telefoonlijn en/of een werkende SIM-kaart met GPRS-abonnement en/of een werkende "snelle" internetaansluiting en router met dynamische DNS (afhankelijk van het systeem). De eventuele kosten (beschadigingen, herstellingen, meerwerken, ... ) voortvloeiend uit het niet naleven van de hierboven vermelde punten zijn steeds ten laste van de klant.
Artikel 15: Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd, zij het de Rechtbank van Eerste Aanleg, zij het de Rechtbank van Koophandel, zij het Vredegerecht van het 1 ste kanton. Uitsluitend het Belgische recht vindt toepassing. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter ongeldig of onuitvoerbaar is, zal deze zodanig geacht worden aangepast te zijn dat deze wel geldig en uitvoerbaar is waarbij de oorspronkelijke bedoeling zoveel en zo goed mogelijk bewerkstelligd wordt en zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop